GRAZINIMAS

1. Prekių grąžinimas ir keitimas

1.1. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228-10 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.

1.2. Parduotų prekių trūkumai yra šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis 2014 m. Liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

1.3. Norėdamas grąžinti prekę (-es) 12.2. Taisyklių punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el. paštu info@baldaila.lt

1.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

1.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

1.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais);

1.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

1.5.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

1.6.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir garantinį taloną.

1.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

1.8. Grąžindamas ne kokybiškas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats. Jei Pirkėjas neturi galimybės grąžinti prekių pats, Pirkėjas gali tai prašyti padaryti Pardavėjo. Prekės yra pasiimamos ir jos keičiamos analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtus pinigus.

1.9. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis 2014 m. Liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

1.10 Prekės grąžinimą įsipareigojame įgyvendinti per 10 d. d., nebent susitarta kitaip. 

1.11. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

 

2. Atsakomybė

2.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

2.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

2.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.baldaila.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

2.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

2.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

2.6. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

 

3. Apsikeitimas informacija

3.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 3.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

3.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai” nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 

4. Baigiamosios nuostatos

4.1. Jei Jūsų netenkina įsigytos www.baldaila.lt prekės ar suteikto aptarnavimo kokybė, praneškite apie tai administracijai el. paštu info@baldaila.lt.

4.2. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

4.3. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

4.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

4.5. Prašymą/skundą dėl mūsų interneto svetainėje įsigytos prekės ir (ar) paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/“.

4.6. Šios Pirkimo pardavimo taisyklės yra atnaujintos 2021 m. kovo 1 d.